NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

In oktober 2020 boden de leden van de stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen het ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aan aan minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport.

Het advies richt zich op de academische psychologische beroepen in de de Wet BIG en concentreert zich op de individuele gezondheidszorg. Met het advies willen de verenigingen een solide basis leggen voor betere (door)verwijzing van personen die baat hebben bij psychologische zorg, door meer zicht te bieden op de deskundigheden van psychologen.

Het advies: één breed BIG- basisberoep en twee specialismen

- één breed basisberoep namelijk de gezondheidszorgpsycholoog generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden hierin samengevoegd.
-het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme.  
- een gz-psycholoog generalist kiest in de opleiding voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. De gz-psycholoog generalist kan extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroep gebonden deskundigheid.
- de gz-psycholoog generalist (artikel 3-beroep in de Wet BIG) kan zich op twee manieren verder specialiseren tot een artikel 14-beroep in de Wet BIG:

 • -klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT). Dit specialisme combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één specialisme.
 • -​​​​ klinisch neuropsycholoog (KNP).

Verwacht wordt dat er in de komende jaren ook nog andere specialismen zullen worden ingesteld.

Hoe nu verder? 

De nieuwe beroepenstructuur vraagt om aanpassing van de huidige beroepen in de Wet BIG. Daarnaast komt er één landelijk kwaliteitsregister, waarin de professional zijn BIG-beroepstitel, aandachtsgebied en aantekeningen voor methoden registreert. Cliënten, naasten en verwijzers krijgen zo een beter beeld van de vakbekwaamheid van en een beter zicht op de beroepstitels van BIG-geregistreerde professionals

Om het advies Beroepenstructuur over te kunnen nemen, heeft minister Van Ark gevraagd om een impactanalyse in drie delen:

 • een analyse van de juridische gevolgen (door VWS);
 • een analyse van de structurele impact op de opleidingskosten (door het NIVEL);
 • een analyse van de meer korte termijngevolgen voor kwaliteit, toegankelijkheid  en betaalbaarheid van de psychologische zorg (door SiRM).

Om voor alle beroepsbeoefenaren een reëel eindperspectief te bieden zullen overgangsregelingen worden opgesteld. Deze worden in het advies benoemd en in een later stadium verder uitgewerkt.

Meer weten?

Op verschillende momenten en manieren zijn leden van de verschillende verenigingen meegenomen in de totstandkoming van dit advies. De voorzitters van NVP,  NIP en NVGzP gaven twee keer speciaal webinar.

 • De NVP heeft een pagina exclusief toegankelijk voor leden met alle informatie over de beroepenstructuur. Hier kunt u de webinars terugkijken. Bovendien vindt u er een documenten met veelgestelde vragen en anwoorden.  

 

De NVP spant zich al jaren in om de psychotherapeut wettelijk te positioneren als specialistisch beroep (artikel 14 Wet BIG). Hieronder achtergrond informatie en in vogelvlucht de voorgeschiedenis.

Artikel 3 versus artikel 14

Sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG in 1998 zijn er twee psychologische basisberoepen conform artikel 3:

 • - de gz-psycholoog
 • - de psychotherapeut

Later zijn daar de artikel 14-beroepen bijgekomen als specialismen van de gz-psycholoog:

 • - klinisch psycholoog (2005)
 • - klinisch neuropsycholoog (2008)

 

Voorgeschiedenis

2013: Overlap
In  2013 constateren het beroepenveld en het rapport van de Tweede Evaluatie van de Wet BIG (ZonMw 2013) een grote overlap tussen de beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Dit is voor patiënten en verwijzers erg onduidelijk. Daarnaast bestaat er een grote personele overlap tussen de registers van deze drie beroepen.

2016: Aanbevelingen
In september 2016 heeft de ‘Tafel Beroepengebouw’ (P3Nl en NVP) het document Aanbevelingen voor een sterker Psychologisch Beroepengebouw opgesteld. Eén van de aanbevelingen is om het beroep psychotherapeut, nu een artikel 3- beroep naast de gz-psycholoog, om te vormen tot een artikel 14- specialisme van de gz-psycholoog, naast de klinisch psycholoog. De specialismen klinisch psycholoog en psychotherapeut moeten zich bij de omvorming wel goed van elkaar kunnen onderscheiden. 

2018: Taskforce artikel 14
Op verzoek van de NVP buigt de Taskforce Artikel 14 zich over de mogelijkheden en belemmeringen van de omvorming van de psychotherapeut tot specialist. De conclusie: het beroep psychotherapeut dient een specialisme te worden van de gz-psycholoog.

2018: Invitational Conference
In oktober 2018 organiseerde de NVP in samenwerking met de NVGzP een invitational conference ‘De psychotherapeut als specialist’. Na de bijeenkomst heerste optimisme omdat de betrokken partijen dichter bij elkaar zijn gekomen dan in eerdere fasen van overleg. De conclusie: de klinisch psycholoog – psychotherapeut moet een specialisme worden.

2019 Project beroepenstructuur 
In 2019 namen de beroepsverenigingen NVP, het NIP en de NVGzP het initiatief om toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur. Ons traject ‘psychotherapeut naar artikel 14’ werd logischerwijs opgenomen in dit bredere project van de samenwerkende beroepsverenigingen: de NVP, de NVGzP en het NIP. 

Stuurgroep
Onder leiding van voorzitter Alexander Rinnooy Kan vormen de voorzitters van verenigingen de stuurgroep. Het project wordt ondersteund door adviesbureau SIRM. LVVP en P3NL sloten later aan.

2019: Oplevering rapport 
Deze eerste fase van het project bestond uit een verkenning van de onduidelijkheden en knelpunten binnen de (individuele) psychologische en pedagogische zorg vanuit het perspectief van cliënten, hun naasten en de professionals. Resultaat van fase één is het een rapport van bureau SiRM.

2020 Oplevering advies beroepenstructuur 
Gedurende het project zijn veel verenigingen en gremia betrokken. 
Eind van 2020 overhandigde de stuurgroep het ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aan aan minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport.

2021 Impactanalyse

Om het advies Beroepenstructuur over te kunnen nemen, heeft minister Van Ark gevraagd om een impactanalyse in drie delen:

 • een analyse van de juridische gevolgen (door VWS);
 • een analyse van de structurele impact op de opleidingskosten (door het NIVEL);
 • een analyse van de meer korte termijngevolgen voor kwaliteit, toegankelijkheid  en betaalbaarheid van de psychologische zorg (door SiRM).

Dit laatste deel is in opdracht van het NIP, de NVGzP en de NVP uitgevoerd door adviesbureau SiRM. Het resultaat, het rapport ‘Een stap in de goede richting’, werd in juli 2021 overhandigd aan de minister. 
 

 

 

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]