NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wat doet een psychotherapeut?

De psychotherapeut behandelt cliënten met complexe psychische problemen die vaak in de persoonlijkheid zijn geworteld. Zoals bijvoorbeeld om zoals angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsstoornissen en gedragsstoornissen. 

Een psychotherapeut is goed opgeleid in het interpreteren van de informatie die u geeft. Hieruit volgt een probleemanalyse en een indicatiestelling. De psychotherapeut gebruikt verschillende methodieken en kan persoonsgericht maar ook klachtgericht werken. De psychotherapeut is in staat het behandelproces en het behandelresultaat inzichtelijk te maken. Voor de patiënt maar ook (geanonimiseerd) voor de buitenwereld.

De therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut staat centraal. De psychotherapeut biedt u een effectieve evidence based behandeling en deskundige begeleiding. 

Waar werkt een psychotherapeut

De psychotherapeut werkt in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg of in in een zelfstandige praktijk. Hij of zij is een professional die zich richt op behandeling van patiënten met complexe problematiek, veelal meervoudige problematiek, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide. 

Verschil ggz-beroepen 

Psychotherapeut is een beroep met een eigen beroepsverantwoordelijkheid, een eigen Beroepscode  en publiekrechtelijk tuchtrecht. De psychotherapeut is anders dan andere BIG- beroepen in de ggz. Lees hier meer

Beroepen die psychotherapie geven

Behalve de psychotherapeut zijn nog twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie, namelijk de klinisch psycholoog en de psychiater. 

De Zorgstandaard Psychotherapie is speciaal opgesteld om patiënten en professionals duidelijk te laten zien wat psychotherapie is en welke professionals zijn opgeleid om psychotherapie te geven. 

In de standaard staat welke psychotherapeutische behandelingen en interventies er zijn en wat het verschil is tussen de professionals. De psychotherapeut, de psychiater en de klinisch psycholoog zijn breed opgeleid om psychotherapie behandelingen uit te voeren.  Voor de psychiater en de klinisch psycholoog is psychotherapie een deeldeskundigheid naast andere competenties. 

Andere professionals zoals de gz-psycholoog richten zich veelal op cognitieve gedragstherapie en doen onderdelen van een behandeling.

De standaard beschrijft kwaliteitscriteria, waaraan inhoud en organisatie van psychotherapie moeten voldoen. Hierbij zijn het perspectief van de patiënt en de bevoegd- en bekwaamheid van de behandelaar belangrijke uitgangspunten.

Unieke kenmerken van de psychotherapeut zijn:

  • de doelgroepen: enkelvoudige en meervoudige psychische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek;
  • het instrument: de therapeutische relatie;
  • de behandeling: multimethodisch, doelmatig en kosteneffectief

Wet BIG

Het beroep psychotherapeut is één van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie wettelijk geregeld is. Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.

Titelgebruik psychotherapeut 

Alleen iemand die is ingeschreven in het BIG-register Psychotherapeut mag de beroepstitel psychotherapeut gebruiken. Iemand die aangeeft therapeut te zijn met een praktijk voor psychotherapie of te beschikken over een Europese registratie (ECP) is doorgaans géén psychotherapeut. U kunt de inschrijving in het BIG-register zelf hier controleren.

Hoeveel psychotherapeuten zijn er

Er zijn in Nederland zo'n 7.000 psychotherapeuten, hiervan is 67% vrouw en de helft jonger dan 55 jaar.  De grootste groep daarvan werkt binnen de vrijgevestigde ggz, vervolgens de ggz-instelling, forensisch, jeugdzorg, de ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg. Daarnaast is er ook een aantal psychotherapeuten dat doorstroomt naar de andere BIG-opleidingen.