NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Hoe vind ik een ggz-instelling?

Op de website van Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van ggz-instellingen per plaats.

Hoe weet ik of mijn therapeut wel echt psychotherapeut is?

De beroepstitel psychotherapeut is wettelijk beschermd. Onrechtmatig gebruik hiervan is een wetsovertreding die kan worden bestraft met een bestuurlijke boete.
BIG-registraties zijn gemakkelijk na te gaan bij het BIG-register:

De NVP wil cliënten waarschuwen voor zorgverleners die zich uitgeven voor ‘Europees erkende therapeut met een praktijk voor psychotherapie’. Het is dan vrij zeker dat men niet te maken heeft met een psychotherapeut. De zogenaamde Europese erkenning betreft dan een erkenning door een Europese vereniging, de EAP.  De EAP heeft als koepelvereniging een eigen register ingesteld: het Europees Register Psychotherapie, hierin zijn zorgverleners met ECP-diploma’s opgenomen. Hoewel de NVP vindt dat het kan aanzetten tot dwaling mag een ieder in Nederland aangeven dat hij of zij vrijgevestigd therapeut is met een praktijk voor psychotherapie.

In geval van twijfel: vraag de therapeut naar zijn BIG-registratie en BIG-nummer!

 

Waar vind ik hulp voor mijn kind met psychische problemen?

Uw kind onder de 18 kan bij psychische problemen hulp krijgen via de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-ggz). Voor hulp via de jeugd-ggz heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze verwijzing krijgen van:

  • een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente;
  • de huisarts;
  • een medisch specialist;
  • een jeugdarts.

Binnen de jeugd-ggz zijn onder meer psychotherapeuten, psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen werkzaam. Zij zijn specialisten in de psychische ontwikkeling van kinderen, soms in samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners werken samen met andere jeugdhulporganisaties en met het onderwijs.

Wat is de DSM?

Alle psychische aandoeningen staan beschreven in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, kortweg de DSM-5. In het Nederlands: het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen.

De DSM-5 geeft een overzicht van alle klachten en symptomen die kunnen voorkomen bij alle verschillende psychische aandoeningen.

Wat is het verschil tussen de basis ggz en de gespecialiseerde ggz?

De zwaarte van de zorg die nodig is bepaalt waar iemand zorg ontvangt. In de eerste lijn zijn het bijvoorbeeld de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen die zorg verlenen. Deze eerstelijnszorg is generalistisch, snel en gemakkelijk toegankelijk. De eerstelijnshulpverleners kunnen advies inwinnen bij gespecialiseerde ggz-instellingen. Als meer specialistische behandeling noodzakelijk is, dan verwijst de huisarts, een medisch specialist of bureau Jeugdzorg de patiënt door naar de tweede lijn, de gespecialiseerde ggz, bijvoorbeeld naar een ggz-instelling.

Generalistische basis ggz
De generalistische basis ggz kent vier soorten behandelingen
1. Kort
2. Middellang,
3. Intensief
4. Chronisch.
In welk type behandeling u valt wordt vooraf wel ingeschat, maar pas achteraf definitief bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf verstuurd. Het type behandeling en daarmee de hoogte van uw rekening hangt samen met de ernst van uw probleem, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. In de praktijk speelt de duur van uw behandeling  daarin een voorname rol. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor deze vier behandelingen maximumtarieven vastgesteld.

‚ÄčGespecialiseerde ggz
De gespecialiseerde ggz kent ca. 120 soorten ambulante behandelingen, de zgn. Diagnose Behandel Combinaties of DBC's. In welke DBC u valt, wordt pas aan het eind van uw behandeling (of uiterlijk na een jaar) bepaald. De rekening voor uw behandeling wordt dan ook pas achteraf (of uiterlijk na een jaar) verstuurd. Het type DBC waarin u valt, wordt bepaald door de aard van uw problematiek en de bestede tijd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor alle DBC's maximumtarieven vastgesteld.

 

Wat is het verschil tussen een psycholoog, een psychotherapeut en een psychiater?

Psychotherapeut

Een psychotherapeut heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot psychotherapeut afgerond. Een psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz.
De behandeling kan individueel zijn, maar kan ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.
De psychotherapeut helpt je (nare) dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.
Het doel van de behandeling is om je psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat je er minder last van hebt.
De problemen waarvoor mensen in behandeling bij een psychotherapeut gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Meestal valt deze behandeling onder de gespecialiseerde ggz.
Lees hier meer informatie 

Psycholoog

  • Een psycholoog heeft de universitaire studie psychologie afgerond en behandelt psychische problemen.
  • Een gz-psycholoog heeft na de universitaire studie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd en behandelt ook psychische problemen. De gz-psycholoog geeft meestal een korte behandeling in de generalistische basis ggz. Het gaat daarbij meestal om psychische klachten die korter dan zes maanden bestaan.
  • Een klinisch psycholoog heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog afgerond. Een klinisch psycholoog diagnosticeert en behandelt meer ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen. Ook bieden ze crisisinterventies.Voor ernstiger problematiek wordt doorverwezen naar een klinisch psycholoog (of de psychotherapeut of psychiater voor een (vaak langer durende) behandeling in de gespecialiseerde ggz. 
  • Een klinisch neuropsycholoog heeft na de opleiding tot gz-psycholoog een vierjarige opleiding tot klinisch neuropsycholoog afgerond. Hij is deskundig op het gebied van de hersenen en gedrag. De klinisch neuropsycholoog behandelt patiënten met hersenbeschadiging, specifieke groepen psychiatrische patiënten en bijvoorbeeld ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen.

Meer informatie staat op de website van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en haar specialismen en van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De psychiater is net zoals de psychotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling valt meestal onder de gespecialiseerde ggz en is vaak intensief en langdurig. In tegenstelling tot de psycholoog en psychotherapeut mag een psychiater naast het geven van een psychotherapeutische behandeling ook medicijnen voorschrijven. Soms richten psychiaters zich na hun opleiding uitsluitend nog op behandeling met medicatie. 

Meer informatie staat op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Wat is het verschil tussen een vrijgevestigde praktijk en een ggz-instelling?

In een instelling werken meerdere behandelaars samen. Vaak zijn er meerdere therapievormen onder één dak te vinden. U behandelaar kunt u niet altijd zelf kiezen bij een instelling en soms wordt de intake door iemand anders gedaan dan de uiteindelijke behandelaar.

Bij een vrijgevestigde praktijk werkt vaak één en soms een paar behandelaars. Dit betekent dat de intake en de behandeling door dezelfde persoon zal worden gedaan. Daardoor heeft u meer inspraak in het kiezen van de behandelaar van uw voorkeur.

Het is goed om bij de zorgverzekeraar na te vragen met welke vrijgevestigde praktijken en welke ggz-instellingen deze een contract heeft.

Wie vergoedt de hulp bij psychische problemen van mijn kind?

Wie vergoedt de hulp bij psychische problemen van mijn kind?

Uw gemeente vergoedt geestelijke gezondheidszorg voor jongeren (jeugd-ggz) en beschermd wonen voor jongeren. Dit staat in de Jeugdwet. Hierbij kunt u kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) via de gemeente. De vergoeding voor jeugd-ggz geldt zowel voor ambulante zorg als voor opname in een psychiatrische instelling.

Had uw kind op 31 december 2014 een geldige verwijzing of AWBZ-indicatie voor jeugd-ggz? Dan geldt het overgangsrecht voor uw kind.

Lees meer op de informatiepagina van de Rijksoverheid

Waar vind ik een psychotherapeut in de buurt?

Op onze website kunt u een psychotherapeut zoeken bij u in de buurt. Niet alle psychotherapeuten zijn opgenomen in de zoekmachine.
Psychotherapeuten kunnen werkzaam zijn in een instelling of eigen praktijk. Alle psychotherapeuten die u hier vindt, zijn lid van de NVP en dus BIG-geregistreerd.


 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over mijn therapeut?

Als patiënt of cliënt kunt u zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dit namens u te doen. Ook nabestaanden kunnen een klacht indienen.
De NVP-klachtenregeling is in overeenstemming met de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en anticipeert ook op de aankomende Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

U kunt hier meer lezen over onze klachtenmogelijkheden of bekijk onze folder Heeft u een klacht? 

Wie vergoedt mijn psychotherapie?

De zorgverzekeraar beoordeelt de indicatie voor de zorg. Voor een behandeling in de ggz heeft u een verwijzing nodig. Meestal moet u daarvoor bij de huisarts zijn. U heeft geen verwijzing nodig bij acute zorg. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u een overzicht van GGZ-zorg die verzekerd is.

Iedere Nederlander is via het basispakket verzekerd voor de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz. In de afgelopen jaren zijn enkele zaken uitgesloten van vergoeding, zoals bijv. aanpassingstoornissen en relatieproblemen. De huisarts bepaalt in eerste instantie of u in aanmerking komt voor de generalistische basis ggz of voor de gespecialiseerde ggz.

Als uw zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan heeft de zorgverzekeraar in dat contract bepaald welk percentage van dit maximumbedrag de zorgaanbieder in rekening mag brengen. Meestal varieert dit van ca. 75 tot ca. 95%. Als uw zorgaanbieder geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan brengt hij/zij meestal het maximumtarief in rekening. U kunt dan zelf uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, die dan doorgaans 70 à 80% van de rekening vergoed.

Er geldt in de generalistische basis ggz en de gespecialiseerde ggz geen eigen bijdrage. Wel heeft iedereen een verplicht eigen risico (in 2015: 375 euro). Als u in 2015 nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, zal de zorgverzekeraar bij ontvangst van onze nota dit eigen risico met u afrekenen.

Zelfbetalende cliënten
Als uw problematiek valt binnen het domein van de curatieve ggz, dan is uw zorgaanbieder verplicht om een rekening op te stellen volgens de regels van de generalistische basis ggz (één van de vier typen behandelingen) of de gespecialiseerde ggz (een DBC). Dat geldt dus ook wanneer u de rekening zelf wilt betalen. Voor problemen die niet binnen het verzekerde pakket vallen (bijv. aanpassingstoornissen of relatieproblemen) of voor diensten die niet binnen het domein van de curatieve ggz vallen (bijv. coaching of mediation) zijn de tarieven vrij en stelt uw zorgaanbieder zelf het tarief vast.

Vergoeding verblijf psychiatrische instelling

Bij verblijf in een psychiatrische instelling vergoedt uw zorgverzekeraar de eerste 3 jaar van een opname met behandeling. Daarna valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie vindt u op de pagina van de Rijkshoverheid: Wie vergoedt mijn verblijf in een psychiatrische instelling?

Waar vind ik informatie over de basis ggz?

De overheid heeft een speciale pagina ingericht met informatie over de generalistische basis ggz. Klik hier

Vallen psychotherapeuten binnen de generalistische basis ggz of niet?

Dat is afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt die door de psychotherapeut wordt behandeld. Als de zorgvraag van de patiënt die door de psychotherapeut wordt behandeld binnen de objectieve criteria past die zijn ontwikkeld voor de generalistische basis GGZ, zal de psychotherapeut een zorgzwaarteproduct en bijbehorend tarief van de generalistische basis ggz moeten declareren voor die patiënt. Psychotherapeuten, ook vrijgevestigden, kunnen hoofdbehandelaar zijn in de generalistische basis GGZ.

Bij complexe problematiek kan er een DBC worden gedeclareerd. De DBC moet getypeerd worden door de hoofdbehandelaar. Psychotherapeuten, ook vrijgevestigden, kunnen hoofdbehandelaar zijn in de gespecialiseerde ggz.

Lees meer op de speciale website van de overheid