Wachtwoord vergeten

Lidmaatschap

Het 'gewoon' NVP-lidmaatschap staat open voor psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen (ingeschreven in het BIG-register) en het 'aspirant' lidmaatschap staat open voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en artsen (psychiaters) in opleiding.

10 redenen om lid te worden!

 1. Tijdschrift voor Psychotherapie 6 keer per jaar het online Tijdschrift voor Psychotherapie: informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen;
 2. mogelijkheid om informatie of advies in te winnen bij onze bureaumedewerkers. Vragen over herregistratie? De beroepscode? Een klacht? Onze medewerkers zitten elke dag voor u klaar;
 3. korting op de Dag van de Psychotherapie;
 4. als vrijgevestige kunt u opgenomen worden in onze zoekmachine;
 5. toegang tot het ledendeel van onze website met extra informatie over diverse onderwerpen;
 6. korting als u inschrijft voor het NVP supervisorenregister, leertherapeutenregister of het Kwaliteitsregister Psychotherapie;
 7. gebruikmaken van onze klachtenregeling en gratis aanmelden bij de geschillencommissie;
 8. korting op andere activiteiten van de NVP zoals de cursussen;
 9. 20% korting op abonnement PsyXpert;
 10. Speciale aandacht voor psychotherapeuten en klinisch psychologen in opleiding en net afgestudeerden.

Actief lid worden?
Natuurlijk kunt u zich ook actief inzetten voor de vereniging via de ledenraad, commissies of werkgroepen. Voor onze actieve leden organiseren we jaarlijks een informatie en inspiratiedag.

NB: Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacyreglement;

 • Lidmaatschap NVP ook voor psychiaters

Op 1 januari 2018 heeft de NVP het lidmaatschap opengesteld voor psychiaters en klinisch psychologen zonder BIG-registratie psychotherapeut. De NVP wil een brede verbindende vereniging zijn voor evidence based psychotherapie zoals uitgevoerd door deze drie BIG-beroepen.

Veel psychiaters beschouwen de psychotherapie als de kern van hun vak, zo blijkt uit onderzoek. De NVP is een brede verbindende vereniging voor evidence based psychotherapie en vindt het belangrijk dat de psychotherapeut, de psychiater en de klinisch psycholoog zich kunnen ontwikkelen op het gebied van psychotherapie.

Allen zijn breed, multi-theoretisch opgeleid en in staat om de brede range van enkelvoudige tot en met zeer complexe psychische stoornissen te behandelen, daartoe de therapeutische relatie aan te wenden en waar nodig daarbij uiteenlopende theoretische perspectieven en methodieken benutten.

Contributietarieven 2020
Voor het jaar 2020 zijn geen verhogingen doorgevoerd. Wel is besloten dat aspirantleden* voortaan het eerste jaar gratis lid zijn.                                   

     2020
 Gewoon lid, incl.Tijdschrift voor Psychotherapie    € 340,-
 Aspirant lid* incl. Tijdschrift voor Psychotherapie (1e jaar gratis!)   € 125,-
 Senioren (67+) incl. Tijdschrift voor Psychotherapie                          € 260,-
 Psychotherapeut niet praktiserend incl. Tijdschrift voor Psychotherapie   € 115,-

*Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in opleiding.
Nb. BIG-geregistreerde klinisch psychologen en psychiaters, die in opleiding zijn tot psychotherapeut, betalen het tarief voor 'gewone' leden.

Tussentijdse toetreding
Wie lid wordt vóór 1 juli is voor dat kalenderjaar volledige contributie verschuldigd. Vanaf 1 juli geldt de helft van het betreffende contributiebedrag.

Verandering van lidmaatschap
Wie gedurende een kalenderjaar van de ene naar de andere lidmaatschapscategorie gaat, betaalt met ingang van het nieuwe kalenderjaar het nieuwe contributiebedrag. Dus als u in dit jaar 67 wordt, betaalt u vanaf volgend jaar het gereduceerde tarief. En als u in dit jaar uw BIG registratie behaalt, betaalt u vanaf volgend jaar het tarief voor 'gewone' leden. Wijzigingen kunt u doorgeven via nvp@psychotherapie.nl

Start aanvragen lidmaatschap

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap dient, uiterlijk op 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar, schriftelijk of per email, te worden ingediend bij het secretariaat van de NVP, nvp@psychotherapie.nl

Als er sprake is van een contributieverhoging, heeft u het recht uw lidmaatschap, binnen een maand na de datum waarop dit aan u kenbaar is gemaakt, op te zeggen.