NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wat zijn de eisen aan de inhoud van een dossier?

Dossiervoering is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Volledigheid van het dossier is tevens van belang voor het geval dat een andere hulpverlener de behandeling van een cliënt vanwege plotseling overlijden van de therapeut of om welke reden dan ook moet overnemen. Deze dient dan over voldoende gegevens te kunnen beschikken. In het dossier moeten in ieder geval de basisgegevens opgenomen worden. Bij een psychotherapeutische behandeling gaat het daarbij om de volgende zaken:
- personalia en andere voor de behandeling relevante gegevens;
- de verwijsbrief; 
- de door de cliënt gepresenteerde hulpvraag;
- de bevindingen van het klinische interview; 
- (hetero)anamnese; - (structurele en descriptieve) diagnostiek;
- gegevens over medicijngebruik; 
- een door de cliënt geaccordeerd behandelplan, met daarin: 
• een diagnose casu quo een duidelijke omschrijving van de problematiek of stoornis,
• behandeldoel(en), de aanpak casu quo methode om tot het behandeldoel te komen, 
• voorlopige frequentie van de afspraken en de te verwachten duur van de behandeling; 
- afspraken die met de cliënt worden gemaakt (onder andere over afzeggen afspraken, de betaling, waarneemregeling, enzovoort); 
- data afspraken (alsmede e-mail- en/of telefonisch contact tussendoor); 
- verslaglegging voortgang en beloop van de behandeling ; 
- eventuele latere wijzigingen van (onderdelen van) het behandelplan; 
- aantekeningen van gesprekken en bevindingen van bij name genoemde andere hulpverleners die bij de behandeling zijn betrokken; 
- informatieverstrekking: vermelden dat en wanneer er een duidelijke omschrijving is gegeven van de behandeling, informatie is gegeven over de eventuele wachttijd en doorlooptijd, de hoofdlijnen van de Beroepscode voor psychotherapeuten, de klachtenregeling, de kosten voor de cliënt, enzovoort;
- door de cliënt gegeven instemming met de diagnose, toestemming voor uitvoering van het behandelplan, toestemming voor eventueel opvragen of verstrekken van informatie en toestemming voor verstrekken van wettelijk verplichte informatie aan de zorgverzekeraar in verband met de vergoeding op basis van de Zorgverzekeringswet; 
- gegevens van tussentijdse evaluaties en eindevaluatie; 
- gegevens over nazorg en verwijzing; 
- afschriften van alle verzonden en ontvangen correspondentie met/over de cliënt.