NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

07-11-2022

VWS positief over nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg

Minister Ernst Kuipers (VWS) heeft besloten om in lijn met het advies uit 2020, de beroepenstructuur van de psychologische zorg per 1 januari 2025 te vereenvoudigen in de Wet BIG. De minister heeft hierover op 7 november jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het NIP en de NVP zijn zeer verheugd over de steun voor de nieuwe beroepenstructuur die uit de brief spreekt. Samen met het ministerie en andere partners in het veld zullen we komende tijd verder werken aan de voorbereiding van de nieuwe beroepenstructuur.

Eind november 2020 hebben de beroepsverenigingen NIP, NVGzP* en NVP het advies ‘Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg’ aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Hierin doen de beroepsverenigingen het voorstel om de beroepenstructuur van de psychologische zorg te vereenvoudigen en deskundigheid op één plek inzichtelijk te maken. Tot 1 januari 2025 werken VWS en de beroepsverenigingen samen in het programma Beroepenstructuur psychologische zorg om de voorgestelde wijzigingen in de Wet BIG voor te bereiden.

Waarom een vernieuwde beroepenstructuur?

Het geheel van functienamen, beroepstitels, specialismen en expertises van psychologen is heel divers. Wie wat doet en op welk niveau is nu niet overzichtelijk. De geadviseerde vereenvoudiging van de beroepenstructuur creëert meer duidelijkheid voor cliënten, hun naasten, verwijzers en werkgevers. Dit zorgt er onder meer voor dat cliënten sneller de juiste behandelaar vinden.

Het advies

In het advies stellen de beroepsverenigingen voor om één breed basisberoep voor de psychologische zorg in artikel 3 van de Wet BIG te creëren: de gezondheidszorgpsycholoog- generalist. In dit nieuwe beroep gaan de bestaande beroepen gezondheidszorgpsycholoog en de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP samen.  

Daarnaast adviseren de beroepsverenigingen om het huidige basisberoep psychotherapeut (artikel 3 van de Wet BIG) en het specialisme van klinisch psycholoog (artikel 14 Wet BIG) samen te laten gaan in een nieuw specialisme: klinisch psycholoog-psychotherapeut.

Derde punt in het advies is de ontwikkeling van een openbaar privaat kwaliteitsregister waarin van de BIG-geregistreerde gz-psychologen-generalist aantekeningen staan van hun aandachtsgebieden, methoden en doelgroepgebonden expertise.

Programma Beroepenstructuur

De beroepsverenigingen werken deze drie onderdelen samen met partners uit binnen het programma Beroepenstructuur psychologische zorg dat loopt van begin 2022 tot 1 januari 2025. VWS heeft de beroepsverenigingen een subsidie verstrekt om de vereenvoudiging van de beroepenstructuur in de Wet BIG voor te bereiden (het creëren van één basisberoep en het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut). Het opzetten van een privaat kwaliteitsregister wordt bekostigd door het veld via ZonMw.

Webinar en nieuwsbrief

In januari 2023 organiseren NIP en NVP een nieuw webinar met daarin toelichting op de stand van zaken van het programma. Hierover volgt binnenkort meer informatie via de websites en nieuwsbrieven van de beroepsverenigingen. Niet-leden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.beroepenstructuur.nl.

Programma APV

Een vierde onderdeel van het advies, dat gaat over het realiseren van een betere aansluiting tussen de opleiding master psychologie en de opleiding gz-psycholoog, maakt geen onderdeel uit van het Programma beroepenstructuur psychologische zorg. Dit adviesonderdeel wordt uitgewerkt in het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) onder de regie van de FGzPt.

Meer lezen

*NVGzP en NIP zijn op 1 oktober 2022 gefuseerd tot één krachtige beroepsvereniging voor psychologen.