NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-08-2022

Onderzoek gebruik zorgstandaarden in de praktijk

Akwa GGZ en de Nederlandse ggz hebben gezamenlijk bij 1.000 ggz-professionals in 59 teams de praktische ervaring met vijf zorgstandaarden onderzocht. Daarmee is in kaart gebracht waar de standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke specifieke ondersteuning professionals nodig hebben. In het onderzoek zijn ook algemene thema’s onderzocht: samen beslissen, betrekken van naasten, herstelondersteuning en evalueren onderzocht. 

Aandacht voor algemene thema’s als samen beslissen
Betrokken teams blijken veel aandacht te hebben voor thema’s: samen beslissen, het betrekken van naasten, en persoonlijk, maatschappelijk en sociaal herstel. Maar bij de uitvoering ervan zijn veel verschillen tussen én binnen teams. Knelpunt voor veel teams is om van visie naar beleid en vervolgens naar toepassing in de praktijk te komen.

Evalueren als onderdeel van de behandeling
Iets meer dan de helft van de teams geeft aan dat structureel evalueren als onderdeel van de behandeling een aandachtspunt is. Teams zijn ook verdeeld over het belang van evalueren met vragenlijsten.

Aanbevolen interventies en toepassing in de praktijk
Een zorgstandaard doet aanbevelingen voor passende interventies en een eventuele volgorde hiervan. Vaak wordt aanbevolen te starten met interventies zoals psycho-educatie, voordat zwaardere interventies zoals psychotherapeutische of medicamenteuze interventies worden ingezet. Het onderzoek laat zien dat minder intensieve interventies regelmatig worden overgeslagen. 

Samenwerking
Het komt regelmatig voor dat aanbevolen behandelingen niet beschikbaar zijn binnen het team zelf. Om de patiënt toch deze zorg te kunnen bieden, is samenwerking met andere teams binnen en buiten de organisatie gewenst. Professionals geven aan dat deze samenwerking soms moeizaam verloopt.

Organisatie van zorg en capaciteit
Capaciteit wordt door bijna alle teams als knelpunt genoemd. Hierdoor wordt er gekozen voor andere of een andere volgorde van in de zorgstandaard beschreven interventies. Groepsbehandelingen en eHealth worden gezien als mogelijke oplossingen voor de beperkte capaciteit. Teams zijn daarbij soms zoekende hoe zij dit concreet vorm kunnen geven. Veel professionals hebben behoefte aan opleiding, training en uitwisseling met andere teams.