NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-01-2022

Advies aanpassingen hoofdlijnenakkoorden

In opdracht van het ministerie van VWS evalueerde SiRM het instrument Hoofdlijnenakkoord (HLA). De evaluatie is uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van alle ondertekenaars van de akkoorden. De meeste ondertekenaars vinden een HLA een goed bestuurlijk middel om veranderingen in de zorg te bewerkstelligen. Wel vinden zij dat het HLA effectiever ingezet kan worden. We geven hiervoor vier aanbevelingen.

In vijf sectoren van de zorg is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met veldpartijen een Hoofdlijnenakkoord (HLA) overeengekomen. De HLA’s worden sinds 2012 afgesloten. In de HLA’s zijn afspraken opgenomen om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te bevorderen, en de toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen.

Conclusie evaluatie onder veldpartijen
Op basis van de evaluatie doet SiRM vier aanbevelingen voor een eventuele nieuwe ronde HLA’s. Dit helpt om betere afspraken met elkaar te maken, met als doel om de zorg voor patiënten en cliënten te verbeteren en de zorg betaalbaar te houden. De vier aanbevelingen zijn:

  • Neem maatschappelijke opgaven als uitgangspunt. 
  • Neem als VWS een sterkere regierol in. 
  • Maak doelstellingen concreet. 
  • Leg vooraf vast welke partijen deelnemen en beslissen. 

Meer lezen