NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-10-2021

Nieuw wijzigingsbesluit FGzPT: wijzigingen herregistratie K(N)P’ers

De FGzPT heeft twee wijzigingsbesluiten vastgesteld voor aanpassing van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en van de opleidingen tot en herregistratie van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten (al dan niet met terugwerkende kracht) is 1 januari 2022. 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor BIG-geregistreerde psychologen zijn de gewijzigde herregistratie-eisen voor deze beroepsgroep.

Eisen in het kader van de herregistratie (alleen voor klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog)

  • Het is niet langer mogelijk om een herregistratie te krijgen op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. Een registratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden sluit niet langer aan bij de Wet BIG sinds de herregistratie voor de basisberoepen. De huidige geregistreerden op grond van gelijkgestelde werkzaamheden behouden hun registratie totdat deze vervalt.
  • Het minimaal aantal uren patiëntgebonden werkzaamheden is verhoogd van acht naar twaalf uur per week. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de minimumeisen van de Wet BIG.
  • Er is een nieuwe categorie werkzaamheden geïntroduceerd. Dit zijn gelijkgestelde werkzaamheden die voldoen aan het beoordelingskader van de Wet BIG. Deze werkzaamheden tellen ook mee voor de eis van twaalf uur. In de oude regelgeving waren dit werkzaamheden die niet meegeteld mochten worden onder de acht uur patiëntgebonden werkzaamheden.

Wijzigingen in eisen herregistratie K(N)P
De intentie is dus om de eisen voor (her)registratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen te wijzigen. Voor (her)registratie geldt straks de eis van twaalf uur patiëntgebonden werk en vier uur gelijkgesteld werk. De zogeheten ‘gelijkgestelde registratie’ komt echter te vervallen. Nieuw is wel dat veel taken op het gebied van onderwijs en onderzoek straks worden geduid als patiëntgebonden werkzaamheden. Onder de noemer ‘gelijkgesteld werk’ vallen onder meer bestuurlijke- en managementtaken. Zodoende is het goed, wanneer je K(N)P’er bent, om na te gaan welke uren vanaf 1 januari 2022 nog wel onder jouw herregistratie vallen en welke niet (meer).

Nieuwe urennorm
Op dit moment geldt de eis van acht uur patiëntgebonden werk en acht uur gelijkgesteld werk. Dat wordt straks twaalf uur patiëntgebonden werk en vier uur gelijkgesteld werk. Het totaal aantal uur wordt dus niet hoger en blijft zestien uur.

Overgangsregeling van kracht
Voor bovenstaande wijzigingen geldt dat voor het deel van de beoordelingsperiode voor 1 januari 2022 gekeken wordt naar de huidige regelgeving en voor de periode daarna naar de gewijzigde regelgeving die in werking treedt, al dan niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2022

Definitieve vaststelling
Het wijzigingsbesluit voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog vereist instemming van de minister voor Medische Zorg alvorens deze al dan niet met terugwerkende kracht in werking kan treden. Het verzoek tot instemming ligt inmiddels bij de demissionair minister.