NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

05-01-2021

Forse stijging crisismeldingen jongeren met suïcidaliteit en eetstoornissen

Forse stijging crisismeldingen jongeren met suïcidaliteit en eetstoornissen

Er is een forse stijging van het aantal crisismeldingen bij jeugd ggz-instellingen. Dat blijkt uit een uitvraag van de Nederlandse ggz onder haar leden. De grootste problemen zijn te zien in de Randstad, West-Brabant en het oosten van het land. Instellingen melden een stijging van 30-60% ten opzichte van voor de coronaperiode. Daarbij valt op dat de toename vooral te zien is bij kinderen en jongeren met eetstoornissen en suïcidaliteit.

Stijging spoedaanmeldingen en ernstige problematiek
Instellingen hebben grote zorgen over de toename van het aantal aanmeldingen voor spoed- en crisiszorg bij jongeren. Crisiszorg is zorg die verleend wordt aan kwetsbare kinderen in een acute crisis, zoals een ernstige depressie, acuut suïcide-risico of een acute eetstoornis die dwangvoeding noodzakelijk maakt. Uit navraag bij twintig instellingen, voornamelijk de systeemaanbieders van jeugd-ggz in hun regio met een Wvggz-machtiging (gedwongen crisiszorg), blijkt dat bijna alle instellingen een stijging in de spoedaanmeldingen en meer ernstige problematiek melden in vergelijking met de periode voor corona.

Doorstroming crisisbedden stagneert
Ook bestaan er zorgen over de druk op crisisbedden. Voor corona waren crisisbedden al bijna altijd maximaal bezet, in de regio’s waar de problemen spelen geven instellingen aan dat de behandelduur sinds corona is toegenomen. Dat zorgt voor problemen met de doorstroming. Door de toegenomen zorgzwaarte worden bij sommige leden extra medewerkers ingezet uit andere afdelingen om de crisisdiensten te laten draaien. Ook zijn er signalen dat instellingen jongeren op volwassen bedden plaatsen. Instellingen geven ook bijna allemaal aan dat er een stijging is in het aantal aanmeldingen voor Intensief Ambulante Jeugdteams. Deze teams behandelen jongeren met ernstige problematiek thuis. Tweederde van de instellingen die cijfers aanleverden constateren na de zomervakantie een stijging van het aantal aanmeldingen.

Lappendeken aan regelingen en verantwoordingseisen
Er wordt door deze aanbieders een verband met corona gelegd. De jeugd ggz-aanbieders constateren dat het momenteel vaak om complexere problematiek gaat, met co-morbiditeit en complexe thuissituaties. Daarbij nemen de wachttijden toe, tot op een niveau dat deze jongeren soms bij andere aanbieders onder moeten worden gebracht omdat het anders te lang duurt voordat een behandeling kan starten. Een vertragende factor bij het geven van goede hulp zijn aanvullende eisen die gemeenten stellen als instellingen snel extra hulp willen inzetten. Aanbieders melden een lappendeken aan regelingen en verantwoordingseisen. Leden geven aan dat er grote verschillen zijn: er zijn gemeenten waarmee goede afspraken zijn gemaakt om zo ondersteunend te zijn aan het maximaal kunnen leveren van zorg. Op de plekken waar dat echter niet goed loopt, wordt het helpen van jongeren vaak vertraagd omdat zorgprofessionals moeten onderbouwen waarom ze intensiever willen behandelen. Ook vergt het regelen van financiering, door het ontbreken van een uniforme corona-continuïteitsregeling die financiering garandeert, te veel tijd die beter gestoken kan worden in hulp.

Cijfers NZa
Ook uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat aantal verwijzingen naar de ggz weer toeneemt, met name onder jongeren. Bij de wachttijden zijn er voor de meeste diagnoses weinig veranderingen. De NZa publiceert rapportages over de gevolgen van de corona-uitbraak voor verwijzingen en behandelingen in de medisch-specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg.