NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-12-2020

Kwaliteitsstatuut ggz opgenomen in openbaar register

Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft een nieuw landelijk kwaliteitsstatuut voor de ggz opgenomen in het openbaar register. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle zorgaanbieders een nieuw kwaliteitsstatuut hebben volgens de normen die in deze versie staan beschreven.

Waarom een (nieuw) kwaliteitsstatuut?

Alle zorgaanbieders in de ggz voor volwassenen moeten sinds 1 januari 2017 beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hierin staat beschreven volgens welke eisen de zorg aan cliënten wordt verleend. Beroepsverenigingen, patiëntorganisaties en brancheorganisaties hebben gezamenlijk bepaald wat de minimale eisen zijn om deze zorg te mogen verlenen.

Het Zorginstituut heeft afgelopen jaar een aantal knopen doorgehakt over de eisen aan de gevraagde competenties en taakuitoefening van regiebehandelaars en deze in een nieuw Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ  vastgelegd. Nu het Zorginstituut dit statuut in het Register op Zorginzicht heeft opgenomen, is het de landelijke norm voor de GGZ.

Zorgaanbieders in de GGZ moeten het kwaliteitsstatuut vóór 1 januari 2022 invoeren.

Wat verandert er in het nieuwe kwaliteitsstatuut?
De complexiteit van de zorgvraag en het zorgaanbod van de instelling of vrijgevestigde bepalen nu meer de eisen die gesteld worden aan de regiebehandelaar. Daarnaast maakt het nieuwe kwaliteitsstatuut een onderscheid tussen een indicerend regiebehandelaar en een coördinerend regiebehandelaar:

  • De indicerend regiebehandelaar heeft een belangrijke rol bij de intake, indicatiestelling en diagnostiek en het opstellen van het behandelplan, samen met de cliënt en andere behandelaren.
  • De coördinerend regiebehandelaar is voor cliënten, naasten en andere zorgverleners het centrale aanspreekpunt tijdens de behandeling en reflecteert met de cliënt regelmatig over het verloop van de behandeling en begeleiding. Bij vrijgevestigden zijn deze twee functies vaak gecombineerd in één persoon.

De taken en competenties van beide type regiebehandelaren staan in het kwaliteitsstatuut meer in detail uitgewerkt. Ook de rol van medebehandelaars staat uitgebreid beschreven.

Kwalificatie-eisen voor regiebehandelaars
Een BIG-registratie artikel 3 of artikel 14 voor de meer complexe gevallen blijft een vereiste om als regiebehandelaar te werken in de ggz voor volwassenen. Dat betekent dat gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten hun rol behouden. Daarnaast is ook ruimte voor de Orthopedagogen Generalist die inmiddels is toegelaten tot art. 3 van het BIG register.

Het advies psychologische beroepenstructuur wordt ook genoemd als één van de belangrijke ontwikkelingen waar de kwaliteitsraad naar heeft gekeken.  

Ondersteuning bij invullen nieuw kwaliteitsstatuut
Alle zorgaanbieders moeten vóór 1 januari 2022 een nieuw format kwaliteitsstatuut invullen en uploaden. Het format hiervoor is sterk geënt op het bestaande format. De landelijke werkgroep heeft als taak de zorgaanbieders hier in te faciliteren en ondersteunen. Meer informatie hierover is te vinden op ggzkwaliteitsstatuut.nl.