Wachtwoord vergeten

Vragen

 • Cornacrisis: zorg op afstand, hoe declareer je dat?
  • De NZa zet op een speciale pagina de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.

   Hier staat voor de basis ggz en de gespecialiseerde ggz: 

   Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.

    

 • Coronacrisis: hoe kan ik een consult op afstand registreren in de ggz?
  • Dit doet u door direct patiëntgebonden tijd te schrijven op de reguliere activiteiten. U geeft als zorgaanbieder namelijk zelf invulling aan de verschillende activiteiten. Dit kan door een face-to-face contact, maar ook via telefoon, beeldbellen of e-mail. Dit zijn allemaal vormen van direct patiëntgebonden tijd. De mogelijkheden voor zorg op afstand zijn niet verschillend voor de intake- en diagnostiekfase.
   Bron: NZa

   Zie voor meer informatie pagina 32 van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.

 • Coronacrisis: hoe kan ik gebruikmaken van de noodregeling digitale zorg
  • Voor de stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is voor instellingen en organisaties. Alle zorgaanbieders kunnen gebruikmaken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

   Voorwaarden

   Voor de regeling geldt een aantal voorwaarden, waaronder:

   1. De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen.
   2. De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
   3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.

   Zie voor meer informatie: Voorwaarden SET: Uitbreiding voor coronavirus (SET Covid19) (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

   De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.

 • Coronavirus: hoe zit het met de herregistratie?
  • Het Kabinet heeft de herregistratie-verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepen tot nader order opgeschort in verband met de Corona-crisis om zo te voorkomen dat zorgverleners uit het BIG-register worden gehaald en daardoor hun bevoegdheden verliezen. Minister Bruno Bruins van VWS zegt: “Ik zal onder de huidige omstandigheden niet tot doorhaling van inschrijvingen van zorgverleners in het BIG-register overgaan als zorgverleners de periode van vijf jaar hebben overschreden, zonder aan te tonen dat zij voldoende werkervaring hebben.” 

   Lees de brief van minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer, klik hier

 • Coronavirus: waar kan ik terrecht voor arbeidsrechtelijke vragen?
  • Op de website van de Vakbond voor Zorgprofesisonals staat een lijst met veelgestelde vragen, gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Er is ook een maar; niet op elke vraag is een pasklaar antwoord te geven. Het juiste antwoord hangt af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. 
   U vindt de lijst hier

    

 • Herregistratie: ik weet niet zeker of ik voldoende werkervaringsuren heb. Is het verstandig zo lang mogelijk te wachten met mijn aanvraag?
  • Als u langer wacht met uw aanvraag, heeft u de gelegenheid om meer uren werkervaring op te doen die mee mogen tellen voor de aanvraag herregistratie. Maar als uw aanvraag wordt afgewezen, lukt het misschien niet tijdig meer om de toets af te leggen voor mensen met onvoldoende werkervaring.

   Als het de wens is alle uren van 2016 mee te laten tellen voor de herregistratie, is het het beste om met het indienen van de herregistratie te wachten tot december 2016. Herregistratie in bijvoorbeeld juni 2016 betekent een nieuwe herregistratie tot juni 2021. Bij herregistratie in de laatste week van december loopt de nieuwe registratie tot eind december 2021.
   De aanvraag voor herregistratie wordt gestart zodra u betaalt voor de aanvraag (bij stap 7 van het formulier). Deze zaak is nodig om alle gerelateerde correspondentie in uw digitale dossier te kunnen plaatsen.

   Wilt u uw aanvraag nog niet indienen? Dan wordt u aangeraden niet te betalen en contact op te nemen met de BIG-informatielijn. U kunt dan aangeven dat u wilt dat uw huidige zaak wordt afgesloten. Daarna kunt u op elk moment weer een nieuwe aanvraag indienen.
    

 • Herregistratie: Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt afgewezen?
  • Als uw herregistratie aanvraag wordt afgewezen, wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald zodra uw uiterste herregistratiedatum (UHD) is verlopen. Uw UHD kunt u raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’). Wanneer uw UHD nog niet is verstreken, kunt u op elk moment opnieuw een aanvraag indienen. Ook wanneer uw registratie in het BIG-register is doorgehaald wegens het niet voldoen aan vereisten voor herregistratie, kunt u altijd een aanvraag indienen om opnieuw te worden ingeschreven in het register. Deze ‘registratie na doorhaling’ wordt getoetst aan dezelfde criteria als de criteria die gelden voor herregistratie. Dat betekent dat u in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag 3.120 uur werkervaring als psychotherapeut heeft opgedaan.
   Let op: Uren die u heeft gewerkt na doorhaling van uw BIG-registratie tellen hierbij niet mee.

   Lees meer in ons dossier herregistratie
    

 • Herregistratie: Moet ik bij aanvragen bewijsstukken bijvoegen?
  • Uitgangspunt bij de beoordeling van de werkervaring is de opgave van de beroepsbeoefenaar.
   Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. U hoeft dus niet standaard bewijsstukken mee te sturen. Een uitzondering vormt werkervaring in het buitenland. Hiervan moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

   Als u in de steekproef zit, dan ontvangt u bericht waarin u wordt gevraagd bewijsstukken op te sturen. Bij dit bericht is een toelichting bijgevoegd waarin beschreven wordt welke bewijsstukken u kunt aanleveren ter onderbouwing van uw aanvraag. Het is belangrijk dat u bewijsstukken van uw werkervaring bewaart.

   Lees meer in ons dossier herregistratie

 • Herregistratie: ik heb een periode niet gewerkt, voldoe ik nu wel aan de werkervaringseis?
  • Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag u uw werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken. Als u langer dan twee jaar achter elkaar niet gewerkt hebt, dan tellen de gewerkte uren voorafgaand aan de werkonderbreking niet meer mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Werkonderbrekingen door bijvoorbeeld ouderschapsverlof of buitengewoon verlof tellen niet mee (zwangerschaps- en bevallingsverlof wel).

   Lees meer in het dossier herregistratie

    

 • Herregistratie: Telt werkervaring in het buitenland mee?
  • Buitenlandse werkervaring telt in principe mee voor de herregistratie. Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse werkervaring. Als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee.

   Lees meer in ons dossier herregistratie
    

 • Herregistratie: Wat kan gelden als bewijs van werkervaring?
  • Als u in de steekproef valt, moet u in staat zijn de opgave te onderbouwen met bewijsstukken. Als bewijsstukken kunnen gelden: arbeidscontract, salarisstrook met specificatie, accountantsverklaring, opgave inkomen (gespecificeerd) bij de Belastingdienst (in combinatie met uurtarieven), contracten, werkgeversverklaringen, DBC-nota’s of andere nota’s, (geanonimiseerde) digitale agenda, andere formele documenten.
   Stuur indien mogelijk altijd een functiebeschrijving mee van de door u uitgevoerde werkzaamheden.
   Klik hier voor uitgebreide informatie
   Bij werkervaring in het buitenland moeten altijd bewijsstukken worden overlegd.

   Lees meer in het dossier herregistratie

 • Herregistratie: Kan bij meerdere BIG-registraties de werkervaring dubbel tellen?
  • Als u beschikt over BIG-registraties voor meerdere beroepen (bijvoorbeeld gz-psycholoog en psychotherapeut of psychiater en psychotherapeut) is het mogelijk om dezelfde werkervaring bij de herregistratie van beide beroepen te laten meetellen indien de werkzaamheden binnen het deskundigheidsgebied van beide beroepen te vallen. In dat geval mogen deze uren dubbel tellen. Wel dient u voor beide beroepen apart herregistratie aan te vragen, te betalen en (indien hierom gevraagd wordt) bewijsstukken aan te leveren.

   Lees meer in het dossier herregistratie

    

 • Herregistratie: Kan ik met onvoldoende werkervaring toch in aanmerking komen voor herregistratie?
  • Als u onvoldoende uren relevante werkzaamheden heeft opgedaan om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het mogelijk om een toets doen, al dan niet voorafgegaan door specifieke scholing voor herregistratie volgen ter (ondersteuning bij) de voorbereiding op de toets. Na deze scholing volgt de toets. In dit filmpje wordt de procedure toegelicht.

   De toetsen en de scholingsprogramma’s worden namens het LOGO, het overleg van de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot psychotherapeut verzorgen, landelijk aangeboden door de Stichting PDO GGZ Utrecht (RINO Groep).
   Uitgangspunt is dat u aantoont dat u nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van psychotherapeut.

   Er worden twee mogelijkheden geboden:

   1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden kan rechtstreeks de toets doen
   2. Wie zich eerst wil bijscholen kan één of meer scholingsmodules volgen.

   De toets bestaat uit vier onderdelen

   1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
   2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio)
   3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
   4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

   Van elke toets zijn er twee varianten, ‘Volwassenen en Ouderen’ en ‘Kinderen en Jeugdigen’. U mag zelf kiezen welke variant van de toets u wilt doen.

   Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat. Op basis hiervan kan herregistratie worden aangevraagd.

   Wie zich wil voorbereiden op de toets kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur.

   Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als u denkt dat u voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kunt u bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd.

   Er zijn vier scholingsmodules:

   1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd
   2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen
   3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd )
   4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen

   Wie psychotherapeut én gz-psycholoog is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft moet zich voor beide beroepen via  een toets herregistreren. Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

   • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
   • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.

   Klik hier voor meer informatie over toetsen en de scholingsprogramma’s. Bent u psychotherapeut én gezondheidszorgpsycholoog? Dan kunt u een aangepast traject volgen.

 • Herregistratie: Kan ik met onvoldoende werkervaring toch in aanmerking komen voor herregistratie?
  • Als u onvoldoende uren relevante werkzaamheden heeft opgedaan om voor herregistratie in aanmerking te komen, is het mogelijk om een toets doen, al dan niet voorafgegaan door specifieke scholing voor herregistratie volgen ter (ondersteuning bij) de voorbereiding op de toets. Na deze scholing volgt de toets. In dit filmpje wordt de procedure toegelicht.

   De toetsen en de scholingsprogramma’s worden namens het LOGO, het overleg van de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot psychotherapeut verzorgen, landelijk aangeboden door de Stichting PDO GGZ Utrecht (RINO Groep).
   Uitgangspunt is dat u aantoont dat u nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van psychotherapeut.

   Er worden twee mogelijkheden geboden:

   1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden kan rechtstreeks de toets doen
   2. Wie zich eerst wil bijscholen kan één of meer scholingsmodules volgen.

   De toets bestaat uit vier onderdelen

   1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling
   2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio)
   3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
   4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

   Van elke toets zijn er twee varianten, ‘Volwassenen en Ouderen’ en ‘Kinderen en Jeugdigen’. U mag zelf kiezen welke variant van de toets u wilt doen.

   Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat. Op basis hiervan kan herregistratie worden aangevraagd.

   Wie zich wil voorbereiden op de toets kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur.

   Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als u denkt dat u voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kunt u bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd.

   Er zijn vier scholingsmodules:

   1. Diagnostiek en indicatiestelling Kinderen & Jeugd
   2. Diagnostiek en indicatiestelling Volwassenen & Ouderen
   3. Behandeling en evaluatie Kinderen & Jeugd )
   4. Behandeling en evaluatie Volwassenen & Ouderen

   Wie psychotherapeut én gz-psycholoog is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft moet zich voor beide beroepen via  een toets herregistreren. Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

   • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
   • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.

   Klik hier voor meer informatie over toetsen en de scholingsprogramma’s. Bent u psychotherapeut én gezondheidszorgpsycholoog? Dan kunt u een aangepast traject volgen.

 • Herregistratie: Wat als ik mij niet wil herregistreren, of als ik niet aan de voorwaarden voldoe?
  • Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria, dan wordt uw inschrijving in het BIG-register doorgehaald. Dit betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent  dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze  beroepstitel.

   Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. U mag wel uw voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent, terwijl u dat niet meer bent.

   Opnieuw inschrijven na doorhaling? Als uw inschrijving is doorgehaald omdat u niet aan de herregistratiecriteria heeft voldaan, dan is opnieuw inschrijven mogelijk. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie.

   Lees hier de wettekst, artikel 2 lid 4 van Besluit periodieke registratie Wet BIG

   Lees meer in het dossier herregistratie

    

    

 • Herregistratie: moet ik mij herregistreren als psychotherapeut als ik een registratie heb als klinisch psycholoog (of als psychiater)?
  • Ja, want de herregistratie als psychotherapeut betreft een ander basisberoep dan waar het specialisme betrekking op heeft.

   Lees ook het speciale nieuwsbericht over deze vraag.

    

    

 • Waar vind ik een opleiding om psychotherapeut te worden?
  • De opleiding tot psychotherapeut is in handen van opleidingsinstellingen die daartoe door de minister zijn aangewezen. U kunt zich aanmelden voor de opleiding tot psychotherapeut bij een van de opleidingsinstellingen. Meer informatie en adressen vindt u hier.

   De opleiding duurt vier jaar (in deeltijd) en bestaat uit theorie, praktijkstages en supervisie (begeleiding) door een ervaren therapeut. Voor degenen die reeds een registratie hebben als gz-psycholoog duurt de opleiding 3 jaar.

   Let op: er zijn in Nederland diverse opleidingsinstellingen die suggereren dat zij opleiden tot het beroep psychotherapeut. Eén daarvan is de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP). Deze opleiding leidt niet op tot BIG-geregistreerd psychotherapeut.

   Het ECP, oftewel Eurocertificaat voor psychotherapie, is een diploma dat is ingesteld door en wordt uitgereikt door de European Association for Psychotherapy  (EAP) en haar Nederlandse tak de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

   Uitspraken vanuit NAP-kringen dat men bezig is het beroep psychotherapeut op Europees niveau te zullen regelen, waarbij het ECP-certificaat de standaard zal moeten zijn voor de regeling van het beroep in de Europese wet, zijn al meer dan 15 jaar te horen. Binnen de Europees Unie bestaat geen systeem van onderlinge automatische erkenning van getuigschriften en diploma’s op het gebied van de psychotherapie. Er is ook geen sprake van dat zo’n systeem er zal komen. Dit betekent dat het European Certificate for Psychotherapy (ECP) in Nederland geen toegang geeft tot het BIG-register van psychotherapeuten.Het ECP is ingesteld door enkele beroepsorganisaties in een aantal Europese landen. Het certificaat houdt geen verband met Europese wet- en regelgeving of met de Wet BIG.   

    

    

 • Waar vind ik informatie over de basis ggz?
  • De overheid heeft een speciale pagina ingericht met informatie over de generalistische basis ggz. Klik hier

 • Vallen psychotherapeuten buiten de generalistische basis ggz of niet?
  • Dat is afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt die door de psychotherapeut wordt behandeld. Als de zorgvraag van de patiënt die door de psychotherapeut wordt behandeld binnen de objectieve criteria past die zijn ontwikkeld voor de generalistische basis GGZ, zal de psychotherapeut een zorgzwaarteproduct en bijbehorend tarief van de generalistische basis ggz moeten declareren voor die patiënt. Psychotherapeuten, ook vrijgevestigden, kunnen hoofdbehandelaar zijn in de generalistische basis GGZ.

   Bij complexe problematiek kan er een DBC worden gedeclareerd. De DBC moet getypeerd worden door de hoofdbehandelaar. Psychotherapeuten, ook vrijgevestigden, kunnen hoofdbehandelaar zijn in de gespecialiseerde ggz.

   Lees meer op de speciale website van de overheid

 • Hoe zit dat met de DSM 5?
  • Op woensdag 22 mei 2013 werd in San Francisco tijdens het jaarlijkse congres van de American Psychiatric Association (APA) de vijfde editie van de “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” gepresenteerd, de DSM-5. Deze nieuwe versie van de DSM, het boek waar reikhalzend naar uit werd gezien, bleek ook in Nederland het boek dat al het meest bekritiseerd was, nog voordat het daadwerkelijk was verschenen.

   Maar hoe kritisch moet je zijn? En hoe kritisch mogen we blijven? Lees hier de bespreking van de DSM -5 in het artikel van NVP bestuurslid Theo Ingenhoven (eerder verschenen op www.moeilijkemensen.nl) of kijk onderstaand filmpje.

 • Wat zijn de eisen aan de inhoud van een dossier?
  • Dossiervoering is een wettelijke verplichting, vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Volledigheid van het dossier is tevens van belang voor het geval dat een andere hulpverlener de behandeling van een cliënt vanwege plotseling overlijden van de therapeut of om welke reden dan ook moet overnemen. Deze dient dan over voldoende gegevens te kunnen beschikken. In het dossier moeten in ieder geval de basisgegevens opgenomen worden. Bij een psychotherapeutische behandeling gaat het daarbij om de volgende zaken:
   - personalia en andere voor de behandeling relevante gegevens;
   - de verwijsbrief; 
   - de door de cliënt gepresenteerde hulpvraag;
   - de bevindingen van het klinische interview; 
   - (hetero)anamnese; - (structurele en descriptieve) diagnostiek;
   - gegevens over medicijngebruik; 
   - een door de cliënt geaccordeerd behandelplan, met daarin: 
   • een diagnose casu quo een duidelijke omschrijving van de problematiek of stoornis,
   • behandeldoel(en), de aanpak casu quo methode om tot het behandeldoel te komen, 
   • voorlopige frequentie van de afspraken en de te verwachten duur van de behandeling; 
   - afspraken die met de cliënt worden gemaakt (onder andere over afzeggen afspraken, de betaling, waarneemregeling, enzovoort); 
   - data afspraken (alsmede e-mail- en/of telefonisch contact tussendoor); 
   - verslaglegging voortgang en beloop van de behandeling ; 
   - eventuele latere wijzigingen van (onderdelen van) het behandelplan; 
   - aantekeningen van gesprekken en bevindingen van bij name genoemde andere hulpverleners die bij de behandeling zijn betrokken; 
   - informatieverstrekking: vermelden dat en wanneer er een duidelijke omschrijving is gegeven van de behandeling, informatie is gegeven over de eventuele wachttijd en doorlooptijd, de hoofdlijnen van de Beroepscode voor psychotherapeuten, de klachtenregeling, de kosten voor de cliënt, enzovoort;
   - door de cliënt gegeven instemming met de diagnose, toestemming voor uitvoering van het behandelplan, toestemming voor eventueel opvragen of verstrekken van informatie en toestemming voor verstrekken van wettelijk verplichte informatie aan de zorgverzekeraar in verband met de vergoeding op basis van de Zorgverzekeringswet; 
   - gegevens van tussentijdse evaluaties en eindevaluatie; 
   - gegevens over nazorg en verwijzing; 
   - afschriften van alle verzonden en ontvangen correspondentie met/over de cliënt.

 • Wat is een goede waarneemregeling en een regeling voor dossieroverdracht?
  • Een psychotherapeut met een eigen praktijk is wettelijk verplicht een waarneemregeling te treffen. Deze verplichting vloeit voort uit de plicht tot continuïteit van zorg en het kunnen uitoefenen van de wettelijke patiëntenrechten, zoals omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Vaak is het ook verplicht gesteld in de contracten van de zorgverzekeraars. Een waarneemregeling is er voor vakantieperioden maar bijvoorbeeld ook tijdens ziekte. In het rapport van de inspectie worden waarnemingsregeling en dossieroverdracht genoemd als ontwikkelpunten voor met name kleine praktijken.

   In het verlengde van de waarneemregeling moet een vrijgevestigde psychotherapeut schriftelijk regelen waar en door wie zijn dossiers bewaard worden, voor het geval hij door overlijden of een tijdelijke of blijvende absentie niet (langer) in staat is het dossier te beheren. Deze verplichting vloeit voort uit de bewaarplicht, de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg en de wettelijke patiëntenrechten, zoals vastgelegd in de WGBO. In die situatie moeten een of meer vakgenoten de professionele werkzaamheden overnemen dan wel afronden. Tegenover de cliënten en oud-cliënten houdt deze verantwoordelijkheid in dat zij worden geïnformeerd over: 
   1. het overlijden van de psychotherapeut of een andere reden van beëindiging praktijkvoering zonder dat de psychotherapeut hen daar zelf over heeft kunnen informeren. 
   2. de plaats waar hun dossiers zich bevinden en met wie zij daarover contact kunnen opnemen;
   3. tot wie zij zich kunnen richten om te kunnen worden doorverwezen voor voortzetting van de behandeling.

   Bij het aanschrijven van oud-cliënten moet eerst worden nagegaan of zij nog op het adres wonen dat in hun dossier is vermeld. De cliënten zullen in de gelegenheid gesteld moeten worden het dossier op te halen of (aangetekend) toegestuurd te krijgen en zelf te bewaren. Naast hun recht op inzage en afschrift kunnen zij ook kiezen voor een vernietiging van het dossier.

   Ook verwijzers, zorgverzekeraars, collega’s in de regio, de regionale inspectie en beroepsverenigingen moeten geinformeerd wrorden over de opvolging of de getroffen regeling inzake de dossiers. Wanneer een behandeling van een cliënt wordt voortgezet door een andere hulpverlener dient het dossier door de aangewezen vakgenoot – met toestemming van de cliënt – aangetekend per post te worden verstuurd aan de nieuwe behandelaar. De bewaarplicht van de vrijgevestigde psychotherapeut gaat dan over op de opvolger.

   Als de achterblijvende partner van de psychotherapeut de dossiers in een afgesloten kast bewaart, dient hij of zij een beroep te doen op de psychotherapeut die het beheer voert over het archief om de uitoefening van het inzagerecht te begeleiden. De voorkeur gaat echter uit naar een bewaarplaats in een professionele omgeving die recht doet aan de voorwaarden met betrekking tot het beroepsgeheim en beveiliging van de gegevens.

   Iedere vrijgevestigde psychotherapeut is zelf verantwoordelijk om tijdig maatregelen te treffen voor de continuering van zorg die een cliënt van hem mag verwachten. Als bij een overlijden niets vooraf is geregeld, dienen de achterblijvende partner of erfgenamen zich in te spannen om een vakgenoot – bijvoorbeeld de collega(e) met wie een waarneemregeling is getroffen of een collega uit de intervisiegroep – bereid te vinden om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

 • Welke informatie moet ik rapporteren aan de huisarts?
  • Deze regelgeving (2016) is vastgelegd in het document Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.

   Er zijn 2 situaties:

   -De geheimhoudingsplicht geldt niet ten opzichte van zorgverleners die rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst betrokken zijn. Dit geldt ook voor vervangers van de psychotherapeut, bijvoorbeeld in het kader van een waarneemregeling. Huisartsen zijn rechtstreeks betrokken indien zij in het kader van de betreffende psychotherapeutische behandeling bijvoorbeeld medicijnen voorschrijven.

   - In veel gevallen zijn huisartsen, ook als zij verwijzer zijn, niet rechtstreeks bij de psychotherapeutische behandeling betrokken.
   In dit geval is voor de ggz regelgeving van kracht over wanneer en over welke punten overleg met en rapportage aan de huisarts, op voorwaarde dat de cliënt (of wettelijke vertegenwoordigers) hiervoor toestemming geeft (geven).


   De rapportage betreft feitelijke informatie zoals contactgegevens regiebehandelaar, diagnose, behandeldoel, gekozen behandelmethode, frequentie behandelcontacten, herstel bereikt en/of nazorg gewenst.
   De informatie dient te worden beperkt tot wat voor het doel van de informatieverstrekking noodzakelijk is (art. III.3.1.1 van Beroepscode voor psychotherapeuten).