Wachtwoord vergeten

Klachtenregeling-1

Alle psychotherapeuten, die bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) als gewoon lid staan ingeschreven, zijn opgenomen in het BIG-register. Deze van overheidswege ingestelde wettelijke registratie biedt titelbescherming en vormt daarmee de basis voor het kwaliteitsbeleid dat de NVP met en voor haar leden bewaakt en uitvoert.

Onze vrijgevestigde leden kunnen gebruikmaken van alle klachtenmogelijkheden van de NVP. Zij moeten via de website aan cliënten kenbaar maken bij welke klachtenregeling zij zijn aangesloten.

De klachtenregeling is alleen van toepassing op gedragingen die als vrijgevestigd psychotherapeut zijn verricht. Werkzaamheden verricht in instellingsverband vallen niet onder de regeling. Deze instellingen dienen zelf in een regeling van klachten te voorzien en hebben in het algemeen een eigen klachtencommissie.

Onze klachttenregeling bestaat uit drie onderdelen:

 1. De klachtencommissie
 2. Een klachtenfunctionaris
 3. Aansluiting bij een geschillencommissie

Wkkgz
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) treedt op 1 januari 2017 in werking. De Wkkgz verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten van cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De nieuwe wet geeft ook aan dat er een geschillencommissie moet komen die naast klachten, ook claims zal afhandelen.

 • Klachtencommissie

De klachtencommissie is niet langer verplicht, maar kan wel als belangrijk tussenstation dienen. Daarom heeft de NVP een klachtencommisie samen met de NVGzP. De samenstelling van de commissie:

 • mr. R.F. (Rein) Baneke (voorzitter)
 • drs. J.G. (Hans) Bosman (plaatsvervangend voorzitter)
 • mw. drs. L.J.J.M. (Lidwien) Geertjens (lid namens beroepsgroep)
 • drs. C.J. (Kees Jan) van der Boom (plaatsvervanger lid namens de beroepsgroep)
 • mw. G.C.M. (Trudy) Jansen (lid namens patiëntenorganisatie)\

 

 • Klachtenfunctionaris

Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar als dit niet gaat, kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Vanaf 1 september 2015 is Piet de Boer de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de NVP en de NVGzP. De klachtenfunctionaris adviseert de cliënt en kan bemiddelen, mits het betreffrende NVP-lid aan de cliënt kenbaar heeft gemaakt aangesloten te zijn bij de klachtenregeling van de NVP. Piet de Boer is tijdens kantooruren bereikbaar via 06-81941801. Mailen kan via klachten@psychotherapie.nl en post kan gestuurd worden naar Piet de Boer, p/a NVP, Maliebaan 87 - 3581 CG - UTRECHT

 • Geschillencommissie

De onafhankelijke geschillencommissie doet een bindende uitspraak, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De NVP sluit zich samen met de LVVP en de NVvP aan bij de Geschillencommissie in Den Haag, waar een speciaal portaal wordt ingericht voor cliënten van vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Psychotherapeuten en anderen die staan ingeschreven in het BIG-register vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter kan – anders dan de klachtencommissie - maatregelen treffen tegen een individuele beroepsbeoefenaar. Indien gewenst kan ervoor worden gekozen de klacht in te dienen bij het regionaal tuchtcollege. Een tuchtcollege bestaat uit juristen en lid-beroepsgenoten. De lid-beroepsgenoten worden op voordracht van de NVP benoemd.

Lees hier meer informatie

Vragen?
Voor vragen over wetgeving, de Beroepscode voor Psychotherapeuten en klachtgerelateerde vragen kunnen leden en cliënten ook een beroep doen op Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker van de NVP. Zij is bereikbaar via 030 – 2510161.